LEVAB. Utveckling av individ och organisation
 
LEVAB  Utveckling av individ och organisation
 
 
 
 
 
 
 
företagscoaching FÖRETAGSCOACHING

Att arbeta i företagsvärlden är ofta krävande och ansvarsfullt med en hel del stress, speciellt i samband med förändringssituationer. Att ibland stanna upp och reflektera för att få perspektiv på tillvaron är viktigt. Forskning visar att professionell coaching ger förbättring både i produktivitet och arbetsmiljö. Framgångsrika ledare, antingen det handlar om att leda en hel organisation, en grupp eller sig själv, har sin grund i god självinsikt. Först när vi är väl förankrade i oss själva blir det möjligt att möta livets och arbetslivets turbulens med mognad och klokhet. Genom coachingen ökar förmågan att lära av sitt handlande och att välja nya sätt att agera som bättre överensstämmer med hur personen vill fungera som ledare, medarbetare eller medmänniska.

Coachingprocessen är resultatorienterad och hjälper dem jag arbetar med att hitta fram till sina egna svar på hur de uppnår de väl definierade mål de satt upp under det inledande coachingsamtalet. Motivation och drivkraft frigörs när vägar runt eventuella hinder synliggörs och jag stödjer individen genom frågeställningar som öppnar nya möjligheter, vidgar bilden och skapar förutsättningar för utveckling och växt. Målet är att nå varaktig förändring genom konkret handling. Jag arbetar under tystnadsplikt. Välkommen på ett första förutsättningslöst möte.
 
 

"När vi började träffas hade jag just förlorat mitt jobb som linjeansvarig i en stor omorganisation. Du var den som kom till mig när livet inte kändes rättvist och fick mig att se nya möjligheter.""Som HR-chef ser jag hur min medarbetare har utvecklats under tiden ni arbetat tillsammans. Jag är tacksam för att du kunnat hjälpa honom med hans personliga utveckling.""Det är uppenbart att era samtal ger min underställde massor och som arbetsgivare ser jag hur de för henne framåt på ett för oss positivt och konstruktivt sätt. Tack för det stöd hon får av dig.""Coachingen har varit avgörande för mig och min utveckling. Den har stärkt min självkänsla och gett mig en förmåga att skaka av mig saker som är nedbrytande och inte skapar värde."